Door toegang tot en met gebruik van deze website, accepteert u en gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.


Algemene voorwaarden

 

1. Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - De prijs

Artikel   8 - Nakoming en extra garantie

Artikel   9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Bestelling annuleren

Artikel 12 - Ruilen en retourneren

Artikel 13 - Manco of schade

Artikel 14 - Garantie en reclames

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

 

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Ettokwad  VOF

Postbus 55

4587 ZH  Kloosterzande

E-mailadres: Info@voorgeengeld.nl

KvK-nummer: 63132265

Btw-identificatienummer: NL855106177B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Indien de beschrijving niet voldoende is om een goede beoordeling te maken dan heeft de consument de mogelijkheid om over elke artikel meer informatie in te winnen door gebruik te maken van de knop “vraag stellen”. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Conform de wettelijke bepalingen in de Colportagewet heeft u een termijn van 14 dagen waarbinnen u de koop, zonder opgaaf van redenen, kunt ontbinden.
 2. Wanneer u de koop heeft ontbonden heeft u nog eens 14 dagen de tijd om de goederen te retourneren.
 3. Indien de goederen reeds verzonden zijn, zijn de kosten van retournering voor uw rekening.
 4. In het geval dat u reeds betaald heeft, zal Voorgeengeld.nl binnen 14 dagen de betaling terugstorten.
 5. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag waarop u de goederen heeft ontvangen.
 6. U dient de goederen in de originele verpakking te retourneren.
 7. Voordat u de goederen retour stuurt dient u hiervan een melding te maken per e-mail. U kunt hierbij gebruik maken van het contactformulier.

 

Let op! Het recht van retour geldt alleen voor consumenten niet voor bedrijven, stichtingen of verenigingen

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Levering vindt plaats na ontvangst van de volledige betaling.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling bij Voorgeengeld.nl gaat u accoord met de algemene voorwaarden.
 3. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen standaard binnen 1 à 2 werkdagen doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst betaling, tenzij anders is afgesproken, verzenden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het minimale bestelbedrag is 5 euro (exclusief verzendkosten).
 9. Bestellingen worden verstuurd met GLS Pakketdienst.

Het is niet mogelijk uw bestelling bij ons af te halen.

U hoeft zelf geen berekeningen uit te voeren, bij het afrekenen wordt automatisch aangegeven wat voor u de kosten zullen zijn. Bij een zeer groot volume/gewicht kunnen de verzendkosten afwijken van het automatisch berekende bedrag. In een dergelijk geval krijgt u van ons van te voren alsnog een opgave van de werkelijke verzendkosten.

 

Verzending Nederland en België:

Verzending vindt plaats met GLS pakketdienst. 

 

Verzendkosten Nederland:

Pakket 0 tot 10 kg  € 6,95

Pakket 10 tot 30 kg € 11,95

 

Verzendkosten België:

Pakket 0 tot 10 kg  € 8,95

Pakket 10 tot 30 kg € 12,95

 

Artikel 10 Betaling

 1. Er zijn 4 manieren waarop u kunt betalen:

     

 1. Via Ideal.
 2. Via Paypal.
 3. Vooruitbetaling door normale bankoverschrijving op ons banknummer Iban: NL49SNSB07856362 26 BIC: SNSBNL2A t.n.v. Ettokwad VOF o.v.v. uw ordernummer.
 4. Via Creditcard.

     

 1. Betaling vanuit België:
 1. Via Bancontact.
 2. Via Paypal.
 3. Vooruitbetaling door normale bankoverschrijving op ons banknummer Iban: NL49SNSB0785636226 BIC: SNSBNL2A t.n.v. Ettokwad VOF o.v.v. uw ordernummer.
 4. Via Creditcard.

     

Artikel 11 - Bestelling annuleren

 1. U kunt een bestelling annuleren zolang deze nog niet verwerkt is in ons magazijn. Dit is het geval wanneer uw bestelling de status openstaand of wachten op betaling heeft. Annulering kan alleen per e-mail plaatsvinden.
 2. Bestellingen die al in de verwerkingsfase zitten kunnen niet meer geannuleerd worden.

 

Artikel 12 – Ruilen en retourneren

 1. Alle goederen kunnen gedurende 14 dagen aan ons worden geretourneerd indien deze ongedragen, ongebruikt, onbeschadigd en in originele staat zijn. Ook dienen de producten voorzien te zijn van de originele labels en etiketten. Dit geldt ook voor artikelen in de uitverkoop. Er zijn een aantal artikelen die uit hygiënische overwegingen niet geretourneerd kunnen worden. Dit betreffen de volgende producten: ondergoed, lingerie, sex toys, badkleding, beauty artikelen, oorbellen.
 2. Het passen van artikelen is uiteraard toegestaan. Labels en etiketten mogen niet verwijderd worden. Artikelen in fabrieksverpakking ontvangen wij graag , indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking terug.
 3. Indien er schade is ontstaan bij het passen/uitproberen van de artikelen dient de consument dit gebruik te vergoeden aan de ondernemer. De vergoeding is dan gelijk aan het verschil tussen de nieuwprijs van het product en het bedrag waarvoor de ondernemer het kan doorverkopen.
 4. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Voorgeengeld.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikel(en). Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.
 5. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de consument. De in rekening gebrachte verzendkosten door Voorgeengeld.nl kunnen niet worden teruggevorderd door de koper.
 6. Indien de bestelling in aanmerking kwam voor gratis levering of een andere korting en na het retourneren de waarde van de gehouden artikelen onder de voorwaarden van de korting of het gratis leveringsbedrag komt, dan wordt de korting ongeldig of dienen de verzendkosten alsnog betaald te worden. Het waarde van de gehouden artikelen zal dan aangehouden worden om de korting te bepalen. 
 7. Indien u een artikel wenst te retourneren dan dient u eerst contact op te nemen via het contactformulier. U ontvangt dan van ons z.s.m. een e-mail met instructies die gevolgd dienen te worden. Retourzendingen die zonder de aangegeven procedure worden geretourneerd kunnen door ons niet geaccepteerd worden.

 

Artikel 13 – Manco of schade

 1. Indien bij de levering een manco of schade wordt geconstateerd, dient dit uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden. Reclames na deze periode worden niet door ons behandeld

 

Artikel 14 – Garantie en reclames

 1. Voorgeengeld.nl staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kleine afwijkingen in product en afbeelding zijn echter altijd mogelijk.
 2. Op alle door Voorgeengeld.nl geleverde producten is de wettelijke garantie conform art 7:17 van het Burgelijk Wetboek van toepassing. Dit houdt in dat als bij normaal gebruik producten gebreken gaan vertonen binnen de redelijkerwijs te verwachten gebruiksduur, deze aan Voorgeengeld.nl retour gezonden kunnen worden.
 3. De koper zal binnen een redelijke termijn na constatering van een gebrek, maar uiterlijk binnen 2 maanden, daarvan schriftelijk melding dienen te maken bij Voorgeengeld.nl. Voorgeengeld.nl zal aangeven of het artikel teruggestuurd moet worden. Indien dit het geval is zal de koper de ontvangen product(en) binnen 5 dagen aan Voorgeengeld.nl terugzenden.
 4. Voorgeengeld.nl zorgt voor herstel of vervanging van het geleverde binnen 15 werkdagen na reclamering of voor terugstorting van het betaalde bedrag .

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.